Our Certified Laboratory Delivers The Ultimate Performance
Dry Barrel Hydrants
Dry Barrel Hydrants
4Product Count

 

Dry Barrel Pillar Hydrant

 

وظیفه اصلی شیرهای ایستاده آتش نشانی / هایدرانت با محفظـه خشک چیست ؟

 

این نوع شیرهای ایستاده آتش نشانی در جایی مورد استفاده قرار می گیرد که امکان پائین آمدن درجه حرارت به زیر صفر و یخ زدگی آب داخل لوله وجود داشته باشد. طراحی این نوع شیر به گونه ای انجام شده است که آب ورودی به هایدرانت و نیز شیراصلی  ( Main Valve ) زیر خط انجماد آب نصب می شود.

وقتی شیر آتش نشانی ایستاده / هیدرانت آتش نشانی مورد استفاده قرار می گیرد، آب به داخل بدنه اصلی هایدرانت جریان می یابد و آتش نشان می تواند از خروجی های شیر آتش نشانی، آب لازم جهت اطفاء حریق را تأمین نماید اما هنگامی که شیر اصلی بسته می شود، شیر تخلیه خودکار ( Drain Valve ) که در قسمت پائین لوله نصب شده است، باز می شود و در نتیجه این امکان بوجود می آید که آب داخل بدنه اصلی و لوله تخلیه گردد.

با توجه به اینکه لوله و بدنه اصلی شیر معمولاً خشک بوده و فقط در مواقع استفاده آب در آن جریان دارد، احتمال یخ زدگی در آن غیرممکن است.

این نوع هایدرانت با محفظه خشک به شیـر ضد یـخ  " Frost Proof "  نیز شهرت یافته است.

 


 

 

 

TR-PH-D1
TR-PH-D1
Model:
TR-PH-D2
TR-PH-D2
Model:
TR-PH-D3
TR-PH-D3
Model:
TR-PH-D4
TR-PH-D4
Model: