با ایمن تیــار هیچ شانسی برای حریق وجود ندارد
فوم دوزینگ سیستم
فوم دوزینگ سیستم
مدل: TR-DS-800 , TR-DS-1200 , TR-DS-2300 , TR-DS-3100 , TR-DS-4000 , TR-DS-6500