ایمن تیار ، فروش تجهیزات آتش نشانی | آزمایشگاه مرجع دارای تائید صلاحیت، گواهی است بر نهایت کیفیت ... با ایمن تیـار هیچ شانسی برای حریق نمی ماند
  معرفی آزمایشگاه تخصصی شرکت مهندسی ایمن تیار آزمایشگاه شرکت مهندسی ایمن تیار در سال ۱۳۹۶ به عنوان اولین و تنهاترین آزمایشگاه همکار اداره استاندارد ...
معرفی آزمون های هیدرواستاتیک  در آزمایشگاه تخصصی شرکت مهندسی ایمن تیار Hydrostatic test introduction IMEN TIAR Special Laboratory استاندارد تست ...
آزمون سیستم اسپرینکلر Sprinklers test   اسپرینکلر جزئی از سامانه پاششی اطفاء حریق اتوماتیک آبی می باشد. این قطعه  تنها زمانی فعال می شود ...
معرفی آزمون های اسپری نازل  در آزمایشگاه تخصصی شرکت مهندسی ایمن تیار Spray Nozzles test introduction IMEN TIAR Special Laboratory شماره استاندارد ...
 معرفی آزمون های شیر سیلابی (دیلوج ولو)  در آزمایشگاه تخصصی شرکت مهندسی ایمن تیار Deluge Valves test introduction IMEN TIAR Special Laboratory ...
معرفی آزمون های فوم دوزینگ سیستم  در آزمایشگاه تخصصی شرکت مهندسی ایمن تیار Foam Dosing System test introduction IMEN TIAR Special Laboratory شماره ...
معرفی آزمون های شیر آتش نشانی (هایدرانت)  در آزمایشگاه تخصصی شرکت مهندسی ایمن تیار Hydrant test introduction IMEN TIAR Special Laboratory شماره ...
معرفی آزمون های مهارکننده آتش با استفاده از سیستم گازی  در آزمایشگاه تخصصی شرکت مهندسی ایمن تیار Introduction of gaseous system firefighting test ...