ایمن تیار ، فروش تجهیزات آتش نشانی | آزمایشگاه مرجع دارای تائید صلاحیت، گواهی است بر نهایت کیفیت ... با ایمن تیـار هیچ شانسی برای حریق نمی ماند
دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی
1395/12/22

طی گواهینامه پیوست به شماره پروانه: م 904323193 مورخ 93/04/01 ،
شرکت مهندسی ایمن تیار، موفق به دریافت استاندارد ملی به شماره 1 -6793  ، علامت استاندارد ایران (برای محصولات سیستم شیرهای آتش نشانی و شیرهای زمینی جهت لوله های قائم مرطوب آتش نشانی) از
سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، گردید.

برچسب ها