ایمن تیار ، فروش تجهیزات آتش نشانی | آزمایشگاه مرجع دارای تائید صلاحیت، گواهی است بر نهایت کیفیت ... با ایمن تیـار هیچ شانسی برای حریق نمی ماند

Fix Type 1


مدل محصول :

Nozzle (Fix Type) - (Service: Water)

Models:

TR-NM1  (Capacity: 2000LPM) ,  (Operating: Shut off / on - Fog-Jet) 

TR-NM2  (Capacity: 2000LPM) ,  (Operating: Shut off / on - Fog-Jet)

TR-NM3  (Capacity: 1300LPM) ,  (Operating: Shut off / on - Fog-Jet)

TR-NM4  (Capacity: 3000 / 4000LPM) ,  (Operating: Shut off / on - Fog-Jet)

TR-NM5  (Capacity: 6000LPM) ,  (Operating: Shut off / on - Fog-Jet)

  • مشخصات و ویژگی ها
  • فایل فنی محصول
  • فایل ها
  • فیلم ها
نام فایل

موردی یافت نشد