ایمن تیار ، فروش تجهیزات آتش نشانی | آزمایشگاه مرجع دارای تائید صلاحیت، گواهی است بر نهایت کیفیت ... با ایمن تیـار هیچ شانسی برای حریق نمی ماند

TR-TM1


مدل محصول :

Firefighting Equipment
Firefighting Monitors

Type: Trailer Monitors
Model: TR-TM1

Inlet Size: 4 x
2½ inch
 Capacity: 1800 to 3600LPM
Service: Water/Foam
Monitor type: Imen Tiar water and foam monitorTR-FMW1
Foam Tank: N/A

  • مشخصات و ویژگی ها
  • فایل فنی محصول
  • فایل ها
  • فیلم ها
نام فایل

موردی یافت نشد